S.R. Wild

Potato Potato Potato

Guy on a Harley. Potato Potato Potato is the sound they make